login

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นนักเขียน

ข้อตกลงในการเขียนหนังสือบนเว็บไซต์ JamPlay

ท่านรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในคอนเทนต์(นิยามตามข้างล่างนี้) แต่เพียงผู้เดียว และไม่เคยมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆกับบุคคลอื่นในการจำกัดสิทธิของท่านในการโพสต์คอนเทนต์บนเว็บไซต์ JamPlay แต่อย่างใด

ท่านรับรองว่าผลงานของท่านที่นำมาโพสต์ ลงใน JamPlay ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท คีย์สตรีม จำกัด (“บริษัท”) ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่อง ภาพวาด ลวดลาย สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตลอดจนงานเขียนไม่ว่าในส่วนใดๆก็ตาม ("คอนเทนต์") จะต้องไม่มีเนื้อหาหรือแสดงในลักษณะใดๆที่ต้องห้ามดังที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

หากบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นว่าคอนเทนต์ของท่านมีลักษณะที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ บริษัท อาจปฏิเสธการเผยแพร่หรือแสดงคอนเทนต์ของท่านบน JamPlay และหากบริษัทพิจารณาว่าการเผยแพร่หรือแสดงคอนเทนต์ของท่าน อาจก่อให้เกิดความเสียหายใดๆต่อบริษัท บริษัทอาจลบหรือระงับการ โพสต์ คอนเทนต์ ของท่านตลอดจนการใช้งาน JamPlay ได้ทันทีและท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น

คอนเทนต์ที่ห้ามโพสต์

คอนเทนต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

 1. เนื้อหาที่สร้างความเสียหายต่อบุคคลใดๆหรือกลุ่มบุคคลใดๆหรือนิติบุคคลใดๆ ("บุคคลอื่น" )
 2. เนื้อหาที่เป็นการใส่ร้ายหมิ่นประมาท ดูหมิ่นบุคคลอื่น
 3. เนื้อหาที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
 4. เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ละเมิดสิทธิการใช้งานและสิทธิในการทำให้ปรากฎต่อสาธารณชนของบุคคลอื่น
 5. เนื้อหาที่แบ่งแยกความเป็นมนุษย์ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ รสนิยมทางเพศ สถานทางสังคม เชื้อสายและอาชีพของบุคคลอื่น
 6. เนื้อหาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบุคคลอื่น
 7. เนื้อหาที่ทำลายความน่าเชื่อถือของบุคคลอื่น
 8. เนื้อหาที่เป็นการรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้งานของบุคคลอื่นบนเว็บไซต์ JamPlay
 9. เนื้อหาที่เป็นการด่าว่า ตำหนิ ติเตียนอย่างหยาบคายและรุนแรงซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมและทำให้ถูกต่อต้าน หรือถูกเกลียดชัง

เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าของบุคคลอื่น

 1. เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของบุคคลอื่นหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้าของบุคคลอื่นหรือการเปิดเผยข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมาย

เนื้อหาที่ลามกอนาจาร

 1. การวาดรูปกิจกรรมทางเพศออกมาโดยตรง หรือการวาดรูป แสดงรูปโป๊ เปลือยในลักษณะที่ผิดกฎหมาย
 2. การวาดรูปหรือตกแต่งรูปอาชญากรรมทางเพศให้ออกมาเป็นรูปธรรมเนื้อหาที่มีการแนะนำให้เข้าถึงสื่อลามกอนาจาร หรือสามารถเชื่อมโยงไปยังสื่อลามกอนาจารอื่นใด
 3. เนื้อหาหรือถ้อยคำลามกอนาจารและการแสดงอื่นใดที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือการค้าประเวณี

เนื้อหาที่เป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของประเทศหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

 1. เนื้อหาที่เป็นการนำเสนอ ชักชวน และสอนวิธีการเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
 2. เนื้อหาที่โฆษณาชวนเชื่อถึงสินค้าหรือบริการหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 3. เนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมการใช้ยา ตลอดจนสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย
 4. เนื้อหาที่เป็นการแนะนำให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่หรือกระทำการใดๆอันไม่เหมาะสมหรือกระทำการที่ผิดกฎหมาย
 5. เนื้อหาที่แสดงความรุนแรงมากเกินไป หรือแสดงภาพของศพ หรือการบาดเจ็บที่ไม่เหมาะสม
 6. เนื้อหาที่เป็นการนำเสนอ ชักชวน และสอนพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 7. เนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ หรือสร้างความแตกแยกในสังคม ตลอดจนการก่อให้เกิดการแตกแยกในทางเชื้อชาติ ศาสนา และการปกครอง
 8. เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำหรือส่งเสริมการก่อการร้าย

เนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ

 1. เนื้อหาที่มีเป้าหมายต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการใดๆไม่ว่ากระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก็ตาม

 2. เนื้อหาที่มีเป้าหมายต้องการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือหาประโยชน์ใดๆ ในทางการค้าไม่ว่ากระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่นก็ตาม

เนื้อหาต้องห้ามอื่นๆ

 1. เนื้อหาที่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ชัดเจนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น ซึ่งเป็นการกระทำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 2. เนื้อหาที่ทำให้บุคคลอื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกรังเกียจ หรือเป็นการก่อกวนความสงบสุขของบุคคลอื่น

 3. เนื้อหาที่ลอกเลียนแบบมาจากคอนเทนต์อื่นหรืองานที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นการเสนอเนื้อหาหรือการแสดงใดๆโดยไม่มีข้อมูลทางหลักวิชาการที่ถูกต้องสนันสนุนหรือรองรับหรือใช้ข้อมูลเกินจริงที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหรือของบริษัท

 4. เนื้อหาที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัททั้งที่มีอยู่ในขณะนี้และที่บริษัทกำหนดขึ้นในภายหน้าเป็นคราวๆไป

 5. เนื้อหาใดๆที่บริษัทใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วและเห็นว่ามีแนวโน้มจะขัดต่อข้อห้ามดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือไม่เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

แนวทางในการ โพสต์ คอนเทนต์นี้ ( "แนวทาง") เป็นข้อตกลงระหว่างท่านและบริษัท อันเกี่ยวกับการนำเสนอคอนเทนต์ของท่านบนเว็บไซต์ JamPlay

ซึ่งท่านจะต้องตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแนวทางนี้โดย click คำว่ายอมรับตามช่องที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ และเมื่อท่านได้ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ท่านจึงจะสามารถโพสต์คอนเทนต์ของท่านบน JamPlay ได้

ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย แนวทางตลอดจนยกเลิกการโพสต์คอนเทนต์ได้ในเวลาใดๆ ก็ตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวข้างต้นและหากท่านยังคงโพสต์คอนเทนต์ของท่านต่อ ไปโดยไม่โต้แย้งใดๆให้ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นทั้งหมด และหากท่านปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท่านรับทราบว่าท่านจ ะหมดสิทธิในการโพสต์คอนเทนต์บน JamPlay และท่านตกลงระงับการโพสต์บน JamPlay โดยทันที (ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากกฎข้อบังคับการใช้งานเว็บไซต์ JamPlay)