login

กฎข้อบังคับการใช้งานเว็บไซต์ JamPlay

วัตถุประสงค์

กฎข้อบังคับฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบัญญัติข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ JamPlay ของ บริษัท คีย์สตรีม จำกัด (“บริษัท” ต่อไป)

นิยาม

 1. JamPlay คือเว็บไซต์ ที่นำเสนองานเขียน นิยาย และบทความในรูปแบบคอนเทนต์ออนไลน์ผ่านระบบปฏิบัติการ ในทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และ แท็บเล็ต เป็นต้น
 2. สมาชิก หมายถึง บุคคลทั่วไปที่ใช้ บริการ JamPlay ของ บริษัท ผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้มีการตกลงปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้กับ บริษัท
 3. ข้อมูลบัญชี หมายถึง ข้อมูลทั้งหลายของ สมาชิก ที่ให้แก่ บริษัท เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับใช้บริการ JamPlay เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อจริง นามสกุลจริง รูปถ่าย อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ บัญชีธนาคาร รวมทั้งข้อมูลที่ถูกสร้าง เช่น จำนวนเงินที่ใช้ซื้อเจลลี่ ( Jelly ) ประวัติและรายละเอียดการใช้เจลลี่ ( Jelly ) และนามปากกา เป็นต้น
 4. ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซี/แมคบุ๊ค เครื่องโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตที่มีฟังก์ชั่นบนระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มแบบเปิด เช่น Windows, Mac OS หรือ OS X, iPhone OS (iOS), Android OS และอื่นๆ เพื่อการใช้แอปพลิเคชัน และฟังช์ชั่นโทรคมนาคม
 5. เจลลี่ ( Jelly ) หมายถึง สิ่งที่ถูกกำหนดเพื่อใช้ซื้องานเขียน นิยาย และบทความใน JamPlay หรือบริการต่างๆ ใน JamPlay ซึ่งมีค่าบริการ โดยสมาชิกสามารถซื้อ Jelly ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 6. บริการที่สัมพันธ์ร่วม หมายถึง บริการที่มีการทำสัญญากับระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Facebook เพื่อให้ สมาชิกสามารถใช้บริการ JamPlay ได้บนระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มของบริษัท

การประกาศใช้และการแก้ไขกฎข้อบังคับ

 1. บริษัท ได้แสดงกฎข้อบังคับไว้ในเว็บไซต์ JamPlay เพื่อให้ สมาชิก รับรู้และเข้าใจเนื้อความ
 2. บริษัท สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม กฎข้อบังคับฉบับนี้ได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. กรณีที่ บริษัท แก้ไขข้อความในกฎข้อบังคับนี้ บริษัทจะประกาศวันมีผล เหตุผลที่แก้ไข เนื้อหาที่แก้ไข ให้สมาชิกรับรู้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามสมควร แต่จะไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนมีการประกาศใช้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หน้าแรกของ บริการ JamPlay การแจ้งเตือน การส่งข้อความ การแสดงช่องให้กดการยืนยัน เป็นต้น (กรณีที่เรื่องที่แก้ไขทำให้สมาชิกได้รับผลกระทบหรือเป็นเรื่องสำคัญต้องแจ้งให้สมาชิกรับรู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการประกาศใช้)
 4. เมื่อ บริษัท ประกาศการแก้ไขข้อความตามกฎข้อบังคับข้อ 3 หากสมาชิกไม่แสดงความเห็นใดๆ กับการแก้ไขดังกล่าวกับบริษัทอย่างชัดแจ้ง ให้ถือว่า สมาชิกได้ยินยอมและยอมรับการแก้ไขข้อความในกฎข้อบังคับนั้นแล้ว แต่หากสมาชิกแสดงความไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข สมาชิกต้องแสดงความไม่เห็นด้วยดังกล่าวต่อบริษัทอย่างชัดแจ้ง ก่อนวันมีผลบังคับใช้ของกฎข้อบังคับที่แก้ไข
 5. บริษัท ไม่สามารถใช้กฎข้อบังคับที่ได้แก้ไขกับ สมาชิก รายที่ไม่เห็นด้วย กรณีนี้ บริษัท สงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาการใช้บริการของ สมาชิก รายดังกล่าวได้

การมีผลบังคับของสัญญาการใช้บริการและการนำบริการไปใช้

 1. สัญญาการใช้บริการจะมีผลก็ต่อเมื่อ สมาชิก ที่เป็นผู้ต้องการใช้บริการ (“ผู้สมัคร”) เห็นด้วยและยอมรับในกฎข้อบังคับนี้ รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว แล้วทำการสมัครเพื่อใช้ บริการ JamPlay จากนั้น บริษัท จึงจะพิจารณาอนุญาตการสมัครดังกล่าว
 2. บริษัท จะพิจารณาให้อนุญาตการขอสมัครการใช้ บริการ JamPlay ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท มีสิทธิที่จะไม่อนุญาตหรือยกเลิกสัญญาการใช้บริการในกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีที่ผู้สมัครใช้ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อชำระค่าบริการของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ หรือบัญชีธนาคาร
  • กรณีที่สมัครใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำผิดหรือละเมิดข้อกฎหมายว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กรณีที่สมัครใช้บริการ โดยใช้วิธีที่ไม่ถูกต้อง หรือวิธีการอันไม่สุจริต เพื่อใช้บริการบางประเภทที่ บริษัท กำหนดว่าจะไม่เปิดให้บริการเพราะต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  • กรณีที่ผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ครบตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้สามารถใช้บริการได้
  • กรณีที่มีการโพสต์ข้อความ หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันอาจทำลายความมั่นคงของชาติ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. ในกรณีที่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถขอสมัครการใช้บริการ JamPlay ได้โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย
 4. สำหรับกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทสามารถระงับการพิจารณาอนุญาตการสมัครสมาชิกไว้ชั่วคราวจนกว่าปัญหาจะหมดสิ้นไปแล้ว
  • กรณีที่ ระบบปฏิบัติการของ JamPlay ยังไม่สามารถรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางรุ่น เนื่องจากความบกพร่องทางเทคโนโลยี
  • กรณีที่ เกิดความบกพร่องในระบบการใช้หรือการบริหารจัดการของบริษัท
  • กรณีอื่นๆ ที่ทำให้การอนุญาตการขอใช้บริการไม่สามารถดำเนินไปได้

การคุ้มครองข้อมูล

 1. บริษัท สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดประเภทสมาชิก โดยข้อมูลดังกล่าวได้มีการตั้งรหัสการเข้าถึงในขณะที่จัดเก็บ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบภายหลังได้
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ ชื่อสมาชิก รูปถ่ายของสมาชิก เป็นข้อมูลที่สมาชิกได้บันทึกไว้เพื่อสื่อสารและแสดงตัวตนกับ สมาชิก ท่านอื่นๆ สมาชิกรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยให้แก่ สมาชิก ท่านอื่นๆ รับรู้ในการใช้บริการ JamPlay
 3. บริษัท มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนของสมาชิก ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนดขึ้น(โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัว)ที่ใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
 4. บริษัทสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับบริษัทอื่นๆ ในเครือของบริษัทเอง หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยดำเนินการธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทและบุคคลอื่นดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้เพียงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการให้บริการ JamPlay แก่สมาชิกเท่านั้น
 5. สมาชิกตกลงให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลบัญชีของสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ของบริษัท

 1. ในการให้บริการ JamPlay แก่สมาชิก บริษัท รับรองว่าจะไม่กระทำผิดกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
 2. บริษัท จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การให้บริการ JamPlay แก่สมาชิก มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ
 3. ในการบริการ JamPlay นี้ บริษัท ได้วางระบบความมั่นคงภายในที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งข้อมูลเครดิต) ของสมาชิกผู้ใช้บริการ เพื่อให้สมาชิก สามารถใช้ บริการ JamPlay ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและขอบข่ายหน้าที่ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล
 4. การแจ้งข้อมูลใดๆ ของบริษัท ต่อสมาชิก จะใช้วิธีการแจ้งในเว็บไซต์ JamPlay เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือโดยวิธีส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีขึ้นสมุดโน้ตอิเล็กทรอนิกส์
 5. บริษัท มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ JamPlay โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

บทบาทหน้าที่ของสมาชิก

 1. สมาชิก มีความรับผิดชอบต่อข้อมูล ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อมูลบัญชี หากเกิดความเสียหายจากการละเลยต่อการคุ้มครองดูแลตามปกติของสมาชิกหรือสมาชิกจงใจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ และ/หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลบัญชี หรือข้อมูลใดๆ ของสมาชิก รวมถึงกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการกระทำอื่นใด ซึ่งถือได้ว่าเป็นความผิดของสมาชิก สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นเอง โดยสมาชิกไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เอาแก่บริษัท
 2. สมาชิกรับรองว่าข้อมูลบัญชีที่กรอกลงไปในแบบฟอร์มสมัครใช้บริการเป็นความจริงและถูกต้อง และสมาชิกจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงต่อความจริงและถูกต้อง
 3. ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าข้อมูลบัญชีของสมาชิกได้ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกมีหน้าที่ในการแจ้งการเข้าถึงดังกล่าวต่อบริษัทโดยทันที
 4. ในการใช้บริการ JamPlay สมาชิก จะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้
  • บันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จเมื่อสมัครบริการ JamPlay หรือขณะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
  • ใช้ข้อมูลบัญชี วิธีการชำระเงิน และบัญชีของบุคคลอื่น อันเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย
  • ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ บริษัท ประกาศหรือให้ใช้
  • เก็บบันทึกข้อมูลบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลอื่น
  • ส่งต่อ หรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ อันได้มาจากการใช้บริการ JamPlay โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ก่อนล่วงหน้า ไม่ว่าข้อมูลนั้น เป็นข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลของบุคคลใด และไม่ว่าเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม
  • คัดลอก รื้อ ดัดแปลง แก้ไข บริการ JamPlay เช่น Reverse engineering, decompile, disassemble เป็นต้น
  • ใช้บริการ JamPlay ในทางที่ไม่ปกติ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การให้บริการ JamPlay ตามปกติของบริษัท เช่น การเข้าโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลทำให้ระบบปฏิบัติการของ บริษัท ทำงานไม่เป็นปกติจนสร้างความเสียหายหรือรบกวนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มอบอำนาจ หรือยินยอมให้บุคคลอื่น เข้าถึงการให้บริการ JamPlay โดยอาศัยสิทธิของสมาชิกเอง
  • ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือบุคคลอื่น
  • หมิ่นประมาท หรือการกระทำการใดๆ อันอาจทำให้ “บริษัท” หรือบุคคลอื่น เสียชื่อเสียง
  • เขียน ส่งต่อ หรือเผยแพร่ข้อความที่มีเนื้อหากระทบ บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ หรือขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดี เช่น ยั่วยวนหรือปลุกอารมณ์ทางเพศ ข้อความหยาบคาย เป็นต้น
  • ใช้ บริการ JamPlay เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือมุ่งเน้นผลประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก บริษัท ก่อน
  • กระทำการใดๆ อันอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท หรือการใช้เว็บไซต์ JamPlay ของสมาชิกท่านอื่น การดำเนินการอื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  • ดำเนินการอื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 5. สมาชิก จะต้องใช้ บริการ JamPlay ของบริษัทโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือหลักการที่บริษัท กำหนดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อบังคับนี้ วิธีการใช้ และข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ บริการ JamPlay เป็นต้น นอกจากนี้สมาชิก ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งปวง ในกรณีที่สมาชิกไม่กระทำตามข้อหนึ่งข้อใดของกฎข้อบังคับนี้ บริษัทสามารถยุติการให้บริการแก่สมาชิกทันที

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด โดยสมาชิกจะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียน ส่งผ่าน จัดแสดง นำเสนอ มีส่วนร่วมในการจำหน่าย หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์ซึ่งเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ JamPlay ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัทและเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหานั้นๆ หรือโดยไม่มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายอื่นใดจากการที่สมาชิกนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้หรือนำเสนอผ่านเว็บไซต์ JamPlay สมาชิกตกลงว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการทางกฎหมาย และเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้นเอง

บทบาทการให้บริการ

 1. บริการ JamPlay จะให้บริการ 24 ชั่วโมงต่อ 1 วัน แต่อาจมีข้อจำกัดในการใช้ เช่น เนื้อหาของบริการที่ใช้ จำนวนการใช้ เวลาที่ใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. บริษัท สามารถงดให้ บริการ JamPlay ชั่วคราวได้หากมีเหตุผลอันสมควรเพื่อการบริหารจัดการระบบ เช่น การตรวจสอบระบบตามปกติ การตรวจสอบอุปกรณ์ สำหรับกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้ง สมาชิก ให้ทราบตามที่กำหนดในกฎข้อบังคับนี้ แต่หากบริษัทมีเหตุผลที่สมควรอาจจะแจ้งให้สมาชิกทราบภายหลัง
 3. บริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการสร้างและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา บำรุงรักษา แก้ไขปรับปรุง หรือระงับการให้บริการ JamPlay ไม่ว่าในกรณีใดๆ และบริษัท มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรืองดให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนกรณีที่จะระงับการให้บริการต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 4. บริษัท สามารถตรวจสอบ ปรับ หรือระงับ หรือลบการทำงานของเจลลี่ ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ บริการ JamPlay ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กรณีที่มีการตรวจสอบหรือปรับปรุงการทำงานของเจลลี่ บริษัทต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนกรณีระงับหรือลบการทำงานของเจลลี่ บริษัทต้องแจ้ง สมาชิก ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 5. กรณีที่หาก บริษัท ระงับให้บริการตามข้อ 3 หรือลบการทำงานของเจลลี่ ตามข้อ 4 สมาชิก ไม่มีสิทธิในการเรียกค่าเสียหายที่เกิดจากการเลิกให้บริการ หรือบริการที่สิ้นสุดไปแล้วแต่อย่างใด
 6. บริษัท เป็นเจ้าของสิทธิทั้งปวงในเว็บไซต์ JamPlay หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ JamPlay บริษัท ตกลงให้สิทธิการใช้ บริการ JamPlay ให้แก่ สมาชิก ตามเงื่อนไขที่ บริษัท กำหนดไว้ หาก บริษัท ไม่อนุญาตก่อนล่วงหน้า สมาชิก ไม่มีสิทธิโอน ให้ยืม หรือขาย สิทธิการใช้ของตนให้แก่บุคคลอื่น
 7. สมาชิกตกลงว่า หากมีบริการที่สมาชิกสามารถโอนหรือแชร์ ข้อมูลบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดในบริการ JamPlay ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อมีการเลือกตั้งค่า หรือเชื่อมต่อบัญชีและข้อมูลบัญชี บริการดังกล่าวอาจถูกเปลี่ยนแปลงหรืองดใช้ได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของบริษัท หรือตามนโยบายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 8. สมาชิกตกลงว่าบัญชีภายนอกที่ถูกนำไปใช้ใน การเชื่อมต่อบัญชี ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นบัญชีอื่นได้ หาก สมาชิก ใช้บัญชีภายนอกที่ใช้ใน การเชื่อมต่อบัญชี ไม่ได้ตามปกติ อาจมีผลต่อการใช้ บริการ JamPlay
 9. บริษัท สามารถแจ้ง ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ บริการ JamPlay ไปยัง สมาชิก ได้โดยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศลงหน้าเว็บไซต์ JamPlay ทั้งนี้ สมาชิก สามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว ได้โดยการตั้งค่าใน JamPlay หรือโดยการแจ้งบริษัททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 10. บริษัท มีสิทธิลงโฆษณาภายในเว็บไซต์ JamPlay ได้
 11. การโฆษณาใน บริการ JamPlay ประกอบด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แบนเนอร์ หรือ ลิงก์ รูปแบบโฆษณาเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปถึงเพจหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่นได้
 12. หากมีการเชื่อมโยงไปยังเพจหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่นในข้อ 11 เพจหรือเว็บไซต์นั้นอยู่นอกขอบเขตการให้บริการของบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทรับรองความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของเพจหรือเว็บไซต์เหล่านั้น แต่บริษัทจะไม่รับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เพจหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

การใช้และวิธีการซื้อ Jelly

 1. ในบริการ JamPlay สามารถซื้อผลงานเขียน นิยาย หรือบทความได้ โดยการใช้ Jelly
 2. สมาชิกจะได้รับ Jelly โดยการซื้อ ข้อเสนอพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน หน่วย และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับ Jelly จะถูกกำหนดโดยบริษัท และแสดงไว้ใน JamPlay ระหว่างการให้บริการ
 3. การซื้อ Jelly ของสมาชิก ต้องเป็นไปตามวิธีการที่ บริษัท กำหนด และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ สำหรับเงื่อนไขการใช้และปริมาณ Silver Jelly และ Gold Jelly นั้น ถูกกำหนดขึ้นโดยบริษัท

การยกเลิกสัญญา

 1. สมาชิก สามารถขอยกเลิกการใช้บริการเว็บไซต์ JamPlay (“ขอออกจากการเป็นสมาชิก”) ได้ตลอดเวลาโดยผ่านช่องทางบริการในหน้าแรก หรือเมนูข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการขอออกจากการเป็นสมาชิก บริษัท สามารถตรวจสอบว่า สมาชิก ขอออกจากการเป็นสมาชิกจริงหรือไม่ บริษัทจะทำการอนุญาตคำขอออกจากการเป็นสมาชิกดังกล่าวทันทีที่ได้ตรวจสอบเสร็จสิ้น ในบางกรณี บริษัท อาจไม่สามารถอนุญาตการขอออกจากการเป็นสมาชิกได้ในทันทีหากมีเหตุผลที่สมควร เช่น ในกรณีที่จำเป็นต่อการตรวจสอบการใช้บริการในทางมิชอบ
 2. เมื่อ บริษัท ได้ทำการอนุญาตการขอออกจากการเป็นสมาชิกดังกล่าวแล้วข้อมูลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัญชีของ สมาชิก จะถูกลบทิ้ง เว้นแต่ข้อมูลบางประเภทที่ข้อกฎหมายกำหนดให้เก็บไว้

ระยะเวลาการใช้ Jelly

เจลลี่สามารถใช้ได้จนกว่า เว็บไซต์ JamPlay จะหยุดให้บริการ หรือบริษัทระงับการทำงานของเจลลี่

การจำกัดการใช้

 1. หาก สมาชิก มีพฤติกรรมอันเป็นการรบกวนจนทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ บริการ JamPlay บริษัท สามารถจำกัดการใช้ บริการเว็บไซต์ JamPlay ของ สมาชิก รายดังกล่าวได้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร เช่น การเตือน การระงับให้บริการชั่วคราว การระงับการใช้บริการถาวร และการยกเลิกสัญญาการใช้บริการ ตามลำดับ
 2. นอกเหนือจากข้อ 1 แล้ว หาก สมาชิก กระทำผิดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งต่อโปรแกรมต้องห้าม หรือการแอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการจ่ายเงินของบุคคลอื่น เป็นต้น บริษัท สามารถระงับการให้บริการถาวรหรือยกเลิกสัญญาการใช้บริการได้ทันที รวมทั้งหากข้อความที่สมาชิกเขียนลง JamPlay ฝ่าฝืนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการรักษาความมั่นคงของชาติ เป็นต้น) บริษัท สามารถเรียกร้องให้ระงับเขียนหรือลบข้อความดังกล่าวออกไปได้รวมถึงสามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและ/หรือตามนโยบายของบริษัทอื่นใด
 3. บริษัท สามารถกำหนดข้อจำกัดเรื่องต่างๆ เป็นหลักการปฏิบัติได้ และ สมาชิก มีหน้าที่ปฏิบัติและใช้ บริการเว็บไซต์ JamPlay ตามหลักการปฏิบัติที่กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดดังต่อไปนี้
  • ข้อจำกัดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชื่อเล่น ฉายา และบัญชีของ สมาชิก
  • ข้อจำกัดเรื่องเกี่ยวกับการใช้ข้อความแสดงความคิดเห็น (การพิมพ์ความคิดเห็น)
  • ข้อจำกัดเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเขียนนิยาย
  • ข้อจำกัดเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ สมาชิก โดยมีความจำเป็นต่อการบริหารงานของบริษัท
 4. กรณีที่ข้อจำกัดการใช้ของ บริษัท เป็นไปโดยชอบธรรม บริษัท จะไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ สมาชิก อันเนื่องมาจากการจำกัดการใช้และการยกเลิกสัญญาใช้บริการ รวมทั้งอาจไม่คืนเงินค่าบริการของสมาชิกที่ยังเหลืออยู่กับบริษัท
 5. หาก สมาชิก ไม่ยอมรับการจำกัดการใช้ที่บริษัทกำหนด สมาชิกสามารถส่งหนังสือแสดงความไม่เห็นด้วยมายัง บริษัท ภายใน 7 วันนับจากวันที่ถูกจำกัดการใช้ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หาก บริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าความไม่เห็นด้วยของ สมาชิก สมเหตุสมผล บริษัท อาจพิจารณาการยกเลิกการจำกัดการใช้บริการนั้น

การจำกัดความรับผิด

 1. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความไม่สะดวกในการให้ บริการเว็บไซต์ JamPlay ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ความบกพร่องหรือขัดข้องของระบบโครงข่ายโทรคมนาคมที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัท เป็นต้น
 2. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความไม่สะดวกหรือการเสียประโยชน์ เช่น การจำกัดการใช้ การลบข้อมูล การงดใช้ บริการเว็บไซต์ JamPlay หรือข้อขัดข้องในการใช้บริการของ สมาชิก ที่เกิดจากความผิดพลาดของสมาชิกเอง รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้
 3. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความไม่สะดวกหรือการเสียประโยชน์ เช่น การจำกัดการใช้ การงดใช้ชั่วคราว ข้อขัดข้องการใช้ บริการ JamPlay ที่เกิดจากองค์กรหรือบริษัทที่ดำเนินการและบริหารจัดทำบัญชีภายนอกที่ใช้ใน การเชื่อมบัญชี
 4. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องของเครือข่ายการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สมาชิก
 5. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาสาระและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ บริการเว็บไซต์ JamPlay ที่ สมาชิก เขียนหรือกล่าวไว้
 6. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อตกลงเกี่ยวกับ บริการ JamPlay ที่เกิดขึ้นระหว่าง สมาชิก ด้วยกัน หรือระหว่าง สมาชิก กับบุคคลอื่น
 7. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสมาชิกสำหรับการใช้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการระงับการให้บริการในเว็บไซต์ JamPlay หากได้มีการแจ้งตามกฎข้อบังคับนี้แล้ว
 8. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการจัดหา ดูแล หรือการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกในการใช้บริการเว็บไซต์ JamPlay รวมถึงการที่สมาชิกไม่สามารถดาวน์โหลดหรืออัพโหลดเนื้อหาในเว็บไซต์ JamPlay
 9. บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำใดๆ ของสมาชิกที่เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้

ข้อกำหนดอื่น ๆ

 1. นอกจากกฎข้อบังคับฉบับนี้แล้ว บริษัท ยังสามารถกำหนดกฎข้อบังคับอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการเว็บไซต์ JamPlay หากเนื้อหาของกฎข้อบังคับอื่น ๆ ไม่ขัดแย้งกับข้อความของกฎข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้ตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ เป็นหลัก
 2. หากมีกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีระบุในกฎข้อบังคับฉบับนี้ ให้ใช้ตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. การไม่บังคับใช้กฎข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการบังคับใช้กฎข้อบังคับดังกล่าว และไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎข้อบังคับดังกล่าวในอนาคต
 4. ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของกฎข้อบังคับฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้นๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของกฎข้อบังคับนี้ และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับใช้ข้อความหรือส่วนที่เหลือขอกฎข้อบังคับฉบับนี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. ข้อบังคับฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย
 2. กฎข้อบังคับนี้มีผลบังคับให้ใช้นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2561